วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันไหว้ครู 55เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ 
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เป็นประทุกปี

เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ในการไหว้ครู


ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขะเนจื้อที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขะเนจื้อ

ความเป็นมา
                              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อเดิมอยู่ที่ สังกัด กรมพัฒนาชุมชน รับเด็ก   3-5 ขวบต่อมาได้รับการโอน   ย้ายให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เมื่อวันที่ 25 มีนาคมพ.2546 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7  ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากสถิติจำนวนนักเรียน
               
ปีการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
2548
24
22
46
2549
30
27
57
2550
30
33
63
2551
27
31
58
2552
35
22
57
2553
30
35
65
2554
33
45
78
2555
30
44
74


    วิสัยทัศน์
              สถานศึกษามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ให้มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และมุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม รู้ภูมิปัญญา

       พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนอย่างทั่วถึง
3. จัดประสบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

     เป้าหมาย
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ปลูกฝังคุณธรรม
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์
4. จัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

อัตรากำลัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ


อัตรากำลัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ

(รูปภาพ)
นางสาวมยุรา  อาชาองอาจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
e-Mail : chil.khanajue@gmail.com
facebook.seareh :
Mobile phone : 081-0425858(รูปภาพ)
นางสุพรรณี  คงเกียรติคีรี
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
e-Mail : nee.bear6@gmail.com
facebook.seareh :
Mobile phone : 081-0402080


(รูปภาพ)
นางจันทร์เพ็ญ  คีรีรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
e-Mail : 
facebook.seareh :
Mobile phone : 089-8398756


(รูปภาพ)
นางสาวไพลิน  เรืองปฐพี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
e-Mail : khanjue.chilhood@gmail.com
facebook.seareh :
Mobile phone : 089-8562401